Search
  • Alpha Book Publisher

allah wasfa l alshifa' al'iilhi

huquq alnashr (C) 2020 bwastt Fannie Briley

kl alhuquq mahfuza. la yajuz 'iieadat 'iintaj 'ayi juz' min hdha almanshur 'aw tawzieih 'aw naqlih bi'ayi shakal 'aw bi'ayin wasilat , bima fi dhalik altaswir alfutughrafiu 'aw altasjil 'aw 'aya turuq 'iiliktruniat 'aw mikanikiat 'ukhraa , dun 'iidhn kitabiin musbaq min alnnashir , 'illa fi halat alaiqtibasat almuajazat almudamanat fi almurajaeat alnaqdiat wabaed alaistikhdamat ghyr altijariat al'ukhraa alty yasmah biha qanun huquq alnashr. litalabat al'iadhn , aiktub 'iilaa alnnashir bieunwan "alaintibah: munasiq al'udhunata" ealaa aleunwan 'adnah.

alnnashir 'alfaan buk 727 alshsharie alrayiysia ,

mawsik , binslfania 18507

www.alphapublisher.com

maelumat altalabiat:

mabieat alkamia. tatawafar khusumat khasatan ealaa mushtarayat alkamiyat min qibal alsharikat waljameiat wghyrha. limazid min altafasil , 'atasil bialnnashir ealaa aleunwan 'aelah.

altalabat min qibal almaktabat altijariat watajar aljumlat fi alwilayat almutahadati. qum biziarat www.alphapublisher.com/contact-us limaerifat almazid.

tube fi alwilayat almutahidat al'amrikia


tafan


hadha alkitab mukhasas lilthaaluth al'aqdas.

laeayilati alty qadamat li altashjie wal'iilham eind talif hdha alkitab.

abnatay daymitira 'iilwis wasahriha kristufar 'iiluis.

abnay difid dyawayn kinshin wazawjatan aibnih kathirin sa.

'iilaa 'ahfadi al'aeizza' , dishaan d

'iilaa taflatay al'iilhiat , 'iyfit m. lymun

'iilaa waliday , Aldrien G Andrews Sr. w Evangelist Lessie Andrews.

la'akhi wa'akhwati albiulujii

brynda jy tshambrz wadifid tshamibriz al'abi wa'aldirin jy 'andruz juniur wadibira 'andruz

'iilizabith 'andaruz junsun wa'alfayn junsun al'ab

'iilaa majmueat min aleammat wal'aemam wabanat al'ukhuat wa'abna' al'akh wa'abna' aleum

'iilaa 'ajdadi aladhin rahaluu walakunahum lm yansuu

sam waluyulana 'andaruz wajun liamun wafani wamari liumun.

eumat wahidat khasat biurali 'iim hil , al'ahfad aladhin dhahabuu hum aydana lakunahum lm yansuu

karistayna 'iiliwis wadifid dayawayn kinshin juniur.

akhyrana , sydryk 'iis (bun) aldhy yuamin bi wayashjaeni ealaa edm aleata' abdana

hataa eindama 'aradt 'an 'ushkir.


jadwal almuhtawayat


'iieadat tawjih ....................................... ..... 11

altawbat ....................................... .13

alghufran ................................................ 19

'iilqa' humumik ealaa alrab ............ .. 25

ais'al ean 'ayi shay' basmih ........................... 30

mae aleilm 'an yasue yasmae salatk... .36

mumarasat 'iimanik ................................... 41

altawakul ealaa allah .............................. .47

fi aintizar 'iijabatih .............................................; 58

alkalimat alnihayiyat ........................ .. ......... ..64


'iilaa al'amam


mundh 'akthar min eshr sanawat talaqayt alruwh alquds mae aldalil fi altakalum bi'alsana. laqad ghurs fi 'aemaq qalbiin li'araa alakharin yashfun min kuli 'amradihim waqulubuhum almahtamati. 'athna' aleamal fi alkhidmat mae al'ukht jiralidin zid , wal'akht rwz , wal'akh mathiu , wal'akh ghari , ja' rajul 'iilaa alkanisat watalab minaa alsalat min ajl saqih warakbatayh. dakhalna jmyeana fi dayirat hawlah wabadana nusli min ajlh. thuma faj'at bada fi albika' , warafae yadayh warakd fi jmye 'anha' ghurfat altaeam , mdhana alrabu washakruh. klna nashkur yusue almasih ealaa shifa' hdha alrajul alfaqir , aldhy aihtaj 'iilaa alshifa' fi jasadih washifa' ruhih. baed 'an aistaqara , qadam nafsih lilrab , salat alkhati. hdha eindama 'awman 'an yaswae almasih kan yaquduni 'iilaa khidmat alshfa'.

kan dhlk fi 20 'uktubar 2001 eindama 'aetani alruwh alquds laqab "wsifat allah lilshifa' al'ilhy". 'iinah li'amr mumatae 'an naraa 'abna' allah yata'adhun wayashushun wayufaqidun farhatahum bialrab yusue almasih lieadam talaqiyhim shafa'ahum. sa'uhawil sharah sbb tulqi bed al'ashkhas lilshifa' , baynama qad yastaghriq alakharun 'asabie 'aw shhwrana 'aw hataa sanawat warubama la shay' ealaa al'iitlaq , lkna al'amr basit lilghayat , wasayamnahuk salam allah alsalam litathaqa fih alrabu ealaa klimtih. "'iidha kan ladaykum 'iiman mithl habat alkhurdul , fastaqwlun lhdha aljabal yazil min hunak 'iilaa makan akhar , wayazil , walan yakun hunak shay' mustahil balnsbt lakum. (mtaa 17:20 tabeat almalik jyms)

"hsib tawaquf allah taeamul kl 'iinsan biqadr min al'iiman". (rwmiat 12: 3 tabeat almalik jyms). sawf yastaghriq 'iimanuk wqtana lianduj wayanmu. yjb 'an yakun lana mardana biallah wala shik. "la yazunu dhlk al'iinsan 'anah sayaqbal shyyana min alrab , walakun la yatlub fi al'iiman shyyana mtdhbdhbana" (yeiqub 1: 6-7). naelam jmyeana 'ana alshaytan yati liusriq firhatak wayajealk tashk fi 'an yuswae almasih yahtam bik. yuriiduk alshaytan 'an tuqim haflat shafiqat wa'an tulqi biallawm ealaa yuswae almasih qaylaan 'iinah la yuhbik. yjb 'an natadhakar salawat alrabi "latakn ealaa al'ard kama fi alsama'" (lwaqa 11: 2 tabeat almalik jims).

tudhkar 'an mushayiyat allah fi hayatik satatahaqaq 'iidha 'arad yuswae almasih 'an tatalaqaa shafa'ak fi alsama'i. qal fi klmth: "wkanat 'awraq alshajarat shifa' lil'uma (rwiya 22: 1 tabeat almalik jyms).

"wyumsah allah kla dumue min euyunihim wala yakun baed mawt wala huzn wala buka'an. walan yakun hunak almazid min alalam lil'ashya' alssabiqat qad matat >>. (rwiya 4:21)


altawba


alfasl 1


altawbat taeni alrujue ; sayakun ladayk mawqif jadid wasayatghayar eaqlik. "hdha eindama yati waqt alaintieash min muhadir alraba" (aeimal 3: 19 tabeat almalik jyms). qad yatasa'al albaed limadha altawbata? ma ealaqat dhlk bishfayy? aljawab hu: min ajl alhusul ealaa shifa' khariq min yuswae almasih , yjb 'an yakun haykaluk nzyfana wkhal min alkhitaya. la yumkin lilruwh alquds 'an yusharik fi shafa'ik eindama yakun jasduk fasdana.

eindama kan ywhna almaemadan fi albariat yukruz bimaemudiat altawbat lamaghfirat alkhitaya , lam yastatie yuswe almasih 'an yati hataa taghayarat qulub alnaas.

"ysue almasih yukruz 'ana almalikuat qarib." (mriqus 1:15).

yjb 'an tatub , thuma yumkinuk 'an tasadaq 'iinjil yusue almasih. baed 'an tuamin bial'iinjil , fa'ant ealaa aistiedad li'an tathiqa biallah min ajl shafa'ik. bada'at khidmat yusue almasih fi altawasue baed 'an wade ywhna almuemadan fi alsajn. ellm yuswae almasih talamidhuh ean altawbat qabl 'an yursilahum , "wkharajuu wabasharuu 'an yatub alnaas". (mraqus 12: 6).

yjb 'an natub min kli ma ymkn 'an yamnaeak min tulqi shafa'ik. 'iidha kan ladayk daghinat ealaa ahd , fatlab minh 'an yaghfir lak wayatub ean khatayaka. 'ant alan mustaf litalaqiy biraktik washafayik min yusue almasiha.

yjb 'alla tade 'ayu shakhs yajealuk msta'an lilghayat bihayth la yumkinuk 'an taghfir watafwut ealaa shafa'ik. li'ana allah 'iilah mahabat waealayna 'an nahib mithl yuswe almasih , fayahila salam allah ealayk waealaa qulubik.

'iidha lm taghfir , faqad tasmah lilshaytan 'an yasriq firhatak watafawtak albarikat alty manahaha lak yaswae almasiha.

"wmatana waqiftum tsllwn faghfiruu 'iin kan lakum 'ayu shay' 'an 'abukum aldhy fi alsamwat qad yaghfir lakum dhunubakum." (mriqus 11:25 KJV).

2 views0 comments